Our Team

Jump to:


Leadership Team

Coco Fan
Livia
Emily
Lucie Lu
Lisa May Loveless
Robbie F
Zachary Nelson Dale

I-EP MYP Teachers

Amber Ruan
Ana Isailovic
Alice Chen
Li Lai
Ellen Wang
Sam Wang
Summer Xia
Elva Wu
FLamon Liu
Tiffany Situ
Janet Zhu

I-EP PYP Teachers

Henry Maia
Melody Chen
James Thomas Holm
Karen He
Amanda Hu
Betty Hu
Mandy Li
Mary Li
FLamon Liu
Leanne Liu
Amy Liu
Tiffany Situ
Nicole Wang
Wenya Xu
Young Wu
Ada Xu
Yolanda Xiao
Monica Zhao
Elia Zhi
Janet Zhu
Dora Feng
Elva Wu